Mesevár Óvoda

H-2461 Tárnok, Honfoglalás utca 3-9. 06 23 389 980

 1. Mesevár Óvoda Templom utcai Telephelye​ 2461 Tárnok, Templom utca 14.

 2. Mesevár Óvoda Dózsa György úti Telephelye 2461 Tárnok, Dózsa György út 71.

 3. Mesevár Óvoda Marton utcai Telephelye ​2461 Tárnok, Marton utca 1.​

Tárnoki Életfa Szociális Szolgálat

Az intézmény integrált szervezeti formában működik. Biztosítja az ellátási területen élőknek a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapszolgáltatásokat (házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása, családsegítés), gyermekjóléti alapellátásokat (gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek napközbeni ellátása) és a közétkeztetést.

Az intézményi székhely címe: 2461 Tárnok Fő u. 61.

Levelezési cím: 2461 Tárnok Fő u. 61.

Az intézmény elérhetősége: 06-23/387-415

Az intézmény fenntartója: Tárnok Nagyközség Önkormányzata

A fenntartó képviseletére jogosult személy: Dr. Lukács László polgármester

Az intézmény képviseletére jogosult személy: Nagy Imréné intézményvezető

Az intézmény ellátási területe: Tárnok Nagyközség közigazgatási területe

Az intézmény jogállása: Részben önálló gazdálkodású

Az intézmény célja a település adottságainak, a lakosság igényeinek és szükségleteinek figyelembevételével magas színvonalú ellátások és szolgáltatások biztosítása. Segítségnyújtás a problémák megoldásában, krízishelyzetek megelőzésében és kezelésében, a lelki (mentális) egészség megtartásában, annak támogatásában. Idősek, egyedül élők, személyek, családok és gyermekes családok számára olyan egyéni, csoportos és közösségi szolgáltatások és programok biztosítása, amelyek preventív módon hatnak, vagy célzottan a problémák csökkentésére vagy megszüntetésére irányulnak.

Az ellátások az esélyegyenlőség keretében ingyenesen (családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, idősek nappali ellátása), illetve a szociális helyzettől függően vehetők igénybe, kortól, nemtől, fogyatékosságtól, származástól, vallási hovatartozástól, korosztálytól függetlenül.

Az intézmény küldetése, hogy hozzájáruljon az ellátandók szociális biztonságának megteremtéséhez és annak megőrzéséhez. Tartsa tiszteletben a segítségkérők autonómiáját. A szolgáltatást igénylőkkel szemben tanúsítson teljes elfogadást és előítélet-mentességet.

Alapelvünk az emberi méltóság tisztelete, az önkéntesség, az együttműködésen alapuló személyes szolgáltatás, a szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés, az egyén szükségleteire szabott egyéni segítségnyújtás, valamint az egyént körülvevő természetes és mesterséges erőforrások közötti hatékony, egymást segítő, építő jellegű együttműködés.

Az intézmény több helyszínen, önálló szakmai egységekkel látja el feladatait. A szakmai egységek önállóan, a rájuk vonatkozó törvényi előírások szerint, integrált intézményi keretek között működnek. 

Az intézmény telephelyei:

 • Tárnoki Tipegő Bölcsőde Tárnok, Honfoglalás u. 3-9.
 • Pöttömkuckó Családi Napközi Tárnok, Fő u. 59.
 • Pöttömkuckó II. Családi Napközi Tárnok, Fő u. 59.

 Az intézmény által vezetett nyilvántartások:

 • Az intézmény nyilvántartást vezet a Gyvt. 139. § és a Szt. 20. § (1), (2) által meghatározott adatokról,
 • Az NMr. 7. számú melléklete szerinti „Esetnapló”,
 • A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet által meghatározott „Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybe vevőkről”.

 Panaszjog gyakorlásának módja:

 • Az ellátást igénybe vevő (vagy törvényes képviselője) panaszával elsődlegesen az intézmény vezetőjéhez fordulhat (Nagy Imréné, Tel.: 23/786-168).
 • Amennyiben az intézmény vezetője a panasz írásos benyújtásától számított 8 napon belül nem válaszol, vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, úgy az igénybe vevő a fenntartóhoz (Tárnok Nagyközség Önkormányzata, 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.) fordulhat.
 • A területi ellátottjogi vagy gyermekjogi képviselő elérhetőségeiről intézményünk faliújságján és az Integrált jogvédelmi Szolgálat honlapján (ijsz.hu) tájékozódhat.
 • Pest Vármegyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya e-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Tel.: +36 (1) 485 6931

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Cím: 2461 Tárnok, Fő utca 61. 

Telefon: +36 (23) 387 415 

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Nyitvatartási idő: hétfőtől-csütörtökig 7.30-16.00 óráig, pénteken 7.30-13.30 óráig

Gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel egy szolgáltató – a család- és gyermekjóléti szolgálat (a továbbiakban: gyermekjóléti szolgálat) – keretében működtethető. A gyermekjóléti szolgálat ellátja a Gyvt. 39. § és a (2) bekezdés szerinti gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat, valamint a családsegítés Szt. 64. § (4) bekezdése szerinti feladatait. A család- és gyermekjóléti szolgálat az ellátási területén ténylegesen tartózkodó gyermekek ügyében köteles a szükséges segítséget megadni, intézkedéseket kezdeményezni.

Családsegítés

A szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

Feladataink:

A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik.

 Amit családsegítés keretében biztosítunk:

 • szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,

 • anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,

 • szociális segítőmunkát, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését,

 • közösségfejlesztő programok szervezését, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztést,

 • tartós álláskeresők, fiatal álláskeresők, adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, fogyatékossággal élők, krónikus betegek, szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek, kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,

 • kríziskezelést, valamint nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat.

 Intézményünk az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

 • ügyintézésben való segítség,

 • krízishelyzetekben való segítségnyújtás,

 • adományok gyűjtése, közvetítése és szétosztása,

 • ruhabörze évi két alkalommal

 • szabadidős programok szervezése

 • álláskeresésben támogatás (álláskeresés, önéletrajz írása)

 • speciális szolgáltatások közvetítése

Gyermekjóléti szolgáltatás

Olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését /Gyvt. 39. §/.

Ha a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges ellátás a szülő beleegyezésével nem biztosítható, és ez a helyzet a gyermek fejlődését veszélyezteti:  

A gyermek családjában történő nevelkedésének elősegítése érdekében:

 • tájékoztatás a gyermeki, szülői jogokról, támogatásokról, az azokhoz való hozzájutás elősegítése,

 • segítségnyújtás a kérelmek előterjesztéséhez, hivatalos ügyek intézéséhez,

 • családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés és káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás szervezése, illetve a hozzájutás elősegítése,

 • válsághelyzetben levő anya segítése tanácsadással, szükség esetén a szociális szolgáltatásokhoz, gyermekjóléti alapellátásokhoz való hozzájutás megszervezése, különösen családok átmeneti otthonában levő ellátás igénybevétele esetén,

 • szabadidős programokat szervezése,

 • a településeken élő gyermekek szociális helyzetének figyelemmel kísérése,

 • a gyermekek panaszainak meghallgatása, s ennek orvoslása érdekében a szükséges intézkedések megtétele,

 • a nevelési- oktatási intézmények gyermekvédelmi feladatának ellátásához segítségnyújtás (esetmegbeszélések-esetkonferenciák szervezése),

 • Az Érdi Család- és Gyermekjóléti Központ speciális szolgáltatásait, a pedagógiai szakszolgálat igénybevételének lehetőségét a családok figyelmébe ajánljuk.

Gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében:

 • veszélyeztetettséget észlelő- és jelző rendszer működtetünk,

 • együttműködünk az oktatási intézményekkel, a háziorvosokkal, gyermekorvosokkal, a védőnői szolgálattal, a nevelési tanácsadóval, hatóságokkal, hivatalokkal, rendvédelmi szervekkel, szociális ellátó rendszerrel,

 • segítjük a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárását, azok megoldására javaslatot készítünk,

 • tájékoztatást nyújtunk egészségügyi intézménynél működő inkubátorokról, illetve abba a gyermek örökbefogadásához való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének – a nyílt és titkos örökbefogadás lehetőségeiről, az azt elősegítő szervezetekről

 • figyelemmel kísérjük a településen élő családok, gyermekek, személyek életkörülményeit, szociális helyzetét, ellátások, szolgáltatások iránti szükségletét, veszélyeztetettségét,

 • felkérésre környezettanulmányt készítünk.

Gyermekek kialakult veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében:

 • családgondozással elősegítjük a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarokat ellensúlyozását,

 • elősegítjük a családi konfliktusok megoldását, különösen válás, gyermekelhelyezés, kapcsolattartás esetében, megszervezzük a mediációs eljáráshoz való hozzájutást,

 • kezdeményezzük egyéb gyermekjóléti alapellátások, szociális alapszolgáltatások, egészségügyi ellátások, pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét,

 • egyén, gyermek, család ügyében szükség esetén esetkonferenciát szervezünk,

 • megkeressük a család- és gyermekjóléti központot, ha annak feladatkörébe tartozó esetről szerzünk tudomást,

 • gyermeket fenyegető közvetlen és súlyos veszély esetén haladéktalanul és közvetlenül javaslatot teszünk hatósági intézkedésre azzal, hogy egyidejűleg értesítjük a család- és gyermekjóléti központot is,

 • esetkonferenciát követően javaslatot teszünk védelembe vételi eljárás kezdeményezésére a család- és gyermekjóléti központ felé,

 • védelembe vétel esetén a gondozási tervben megfogalmazott szolgáltatási feladatokat látunk el,

 • a gyermek családjába való visszahelyezése érdekében a gondozási tervben megfogalmazott szolgáltatási feladatokat látunk el, együttműködve az a konfliktus helyzetben lévő családokkal kapcsolatba kerülő gyámügyi, egészségügyi, rendészeti, munkaügyi, szociális tevékenységet ellátó szervekkel és személyekkel,

 • a családi konfliktusok megoldásának elősegítése érdekében fokozottan alkalmazzuk az egyéni bánásmódot (gyermekekkel való személyes elbeszélgetés, a szülő-gyermek kapcsolat feltárása),

 • a devianciák megelőzése érdekében felvilágosító programokat szorgalmazunk az oktatási intézményekben.

A gyermekek családból történő kiemelése, illetve visszahelyezése érdekében:

 • alapos, körültekintő környezettanulmányt készítünk, folyamatos kapcsolatot tartva a családokkal,

 • a gyermek családba történő visszahelyezése esetén utógondozás végzünk.

A szolgáltatás igénybevételének módja:

A szolgáltatások igénybevétele – ha a törvény másként nem rendelkezik – önkéntes, az ellátást igénylő kérelmére történik. Cselekvőképtelen kiskorú és cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt álló személy kérelmét törvényes képviselője terjeszti elő, korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a cselekvőképességében a gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális ellátások igénybevételével összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú személy a kérelmét törvényes képviselőjének hozzájárulásával terjesztheti elő. Az ellátás igénybevételével kapcsolatban felmerült vitában – a tényállás tisztázása mellett – a gyámhatóság dönt.

Ha a gyermek védelme az ellátás önkéntes igénybevételével nem biztosított, a törvény az ellátás kötelező igénybevételét elrendeli. /Gyvt. 31. §/

 • A gyermekjóléti alapellátás – kivéve a gyermekek esélynövelő szolgáltatásai és a gyermekek napközbeni ellátása – során, a gyermek veszélyeztetettségének felmerülése esetén, a gyermek élethelyzetének feltárására, sorsának megtervezésére és végigkísérésére a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ar.) alapján működtetett Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszer (a továbbiakban: GYVR).

A család- és gyermekjóléti szolgálat, az Érdi Család- és Gyermekjóléti Központ szolgáltatásai, valamint a gyermekek esélynövelő szolgáltatásai térítésmentesen vehetők igénybe. (Szt.115/A§, Gyvt. 33.(2) g), Gyvt. 37/A§) 

Az Érdi Család- és Gyermekjóléti Központ speciális szolgáltatásai (Gyvt 40/A.§):

 • pszichológiai tanácsadás,

 • családterápia,

 • kapcsolatügyelet

 • mediáció,

 • ingyenes jogi tanácsadás,

 • szociális diagnózis készítése,

 • utcai és lakótelepi szociális munka,

 • kapcsolattartási ügyelet (bíróság, gyámhivatal által szabályozott kapcsolattartások esetében vehető igénybe),

 • készenléti szolgálat: Tel: 06-20/231 8561, az intézmény nyitva tartásán túl felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtására szolgál – hívható, munkanapokon 18 órától másnap reggel 8 óráig, szabad- és munkaszüneti napokon reggel 8 órától másnap reggel 8 óráig; nem ingyenes szám.

Gyermekek napközbeni ellátása (Bölcsőde, családi bölcsőde)

A Gyvt. 42. §-a alapján a gyermekjóléti alapellátás keretein belül ellátja a családban nevelkedő, a szülők munkavégzése, betegsége vagy egyéb ok miatt ellátatlan gyermekek nappali felügyeletét. A bölcsőde feladata a három éven aluli gyermekek gondozása – nevelése, harmonikus testi–szellemi fejlődésének segítése az életkori és egyéb sajátosságok figyelembevételével. Bölcsődébe a gyermek 20 hetes kortól vehető fel. A gyermek bölcsődei felvételét kérheti a szülő, a szülői felügyeletet gyakorló személy, kezdeményezheti a szülő hozzájárulásával: a védőnő, a házi gyermekorvos, vagy a háziorvos, a család- és a gyermekjóléti szolgálat családsegítője, és a gyámhatóság is.

„A bölcsődei nevelés célja, hogy a kisgyermekek elsajátítsák azokat a készségeket, képességeket, amelyek segítik őket abban, hogy hatékonyan és kiegyensúlyozottan viselkedjenek saját kulturális környezetükben, sikeresen alkalmazkodjanak annak változásaihoz. A bölcsődei nevelés mindezt olyan szemlélettel és módszerekkel teszi, amelyek segítik a családi nevelés elsődlegességének tiszteletét.

A bölcsődei nevelés további célja, hogy a koragyermekkori intervenciós szemléletének széles körű értelmezésével összhangban minden kisgyermekre és családjára kiterjedő prevenciós tevékenységet folytasson.

A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató családbarát intézményként, szolgáltatásként magas színvonalon nyújtott nevelő-gondozó tevékenységével hozzájárul a családok életminőségének javításához, a szülők munkavállalási esélyeinek növeléséhez.” (A bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja.)

 A bölcsődei nevelés feladatai

A bölcsődei nevelés–gondozás feladata a családban nevelkedő kisgyermekek napközbeni ellátásának biztosítása a gyermek testi, lelki, szociális jólétének elősegítése érdekében.

A családok támogatása, annak erősségeire építve a szülői kompetencia fejlesztése

Bölcsődei ellátásunk, mint a kisgyermekes családokkal kapcsolatba kerülő első gyermekintézmény jelentős szerepet tölt be a szülői kompetencia fejlesztésében. A család erősségeinek megismerése, támogatása a pozitívumok kiemelésével valósul meg.

Egészségvédelem, egészséges életmód megalapozása

 • Harmonikus testi és lelki fejlődéshez szükséges egészséges és biztonságos környezet megteremtése, a fejlődés támogatása.

 • Egészségvédelem, egészségnevelés, a környezethez való alkalmazkodás és az alapvető higiénés szokások kialakulásának segítése.

Az érzelmi fejlődés és társas kompetenciák fejlesztése

 • Biztonságot nyújtó nevelői magatartás, a világos elvárások és határok megfogalmazása.

 • Együttélés szabályainak elfogadtatása, a mások iránti nyitottság megőrzése.

 • Derűs légkör biztosítása, a bölcsődébe kerüléssel járó nehézségek megelőzése, ill. csökkentése.

 • A kisgyermeknevelő - gyermek közötti szeretetteljes, érzelmi biztonságot nyújtó kapcsolat kialakulásának segítése.

 • Az egyéni szükségletek kielégítése a csoportban, az „én-tudat” egészséges fejlődésének segítése.

 • A bizalmon alapuló társas kapcsolatok alakulásának, az együttélés szabályai elfogadásának, a másik iránti tolerancia, nyitottság, empátia fejlődésének segítése.

 • Közös élményszerzések a társakkal, a kisgyermeknevelővel annak érdekében, hogy az önérvényesítés és a tolerancia egyensúlya irányába fejlődjön a gyermek.

A megismerési folyamatok fejlődésének segítése

 • A gyermek életkorának, érdeklődésének megfelelő tevékenységek lehetőségének biztosítása, az önálló aktivitás és kreativitás támogatása.

 • A közös tevékenység során élmények, viselkedési és helyzetmegoldási minták nyújtása, a tájékozódás, a tapasztalatok és élmények feldolgozásának segítése.

 • A gyermek tevékenységének támogató- bátorító odafigyeléssel kísérése, megerősítése, az önkifejezés lehetőségeinek megteremtése.

Tárnoki Tipegő Bölcsőde

 

Cím: 2461 Tárnok Honfoglalás u. 3-9.

Telefon: +36 23/610 405

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Nyitvatartási idő: hétfőtől-péntekig 6.00-18.00 óráig

Szolgáltatásunk alapelve és célkitűzése: segíteni a munkájához visszatérő szülőt abban, hogy gyermeke megkaphassa az életkorának megfelelő ellátást, amelyet otthon a család biztosítana neki. A szülőt, a családot a szocializáció legfontosabb szereplőjének tartjuk. Bölcsődénk együttműködő partnere kíván lenni a szülőnek a gyermeknevelés során.

Célunk: családias környezetben, szeretetteljes és nyugodt légkör megteremtése a gyermekeknek, akik így biztonságban érezhetik magukat.

Bölcsődénkben az egyik legfontosabb feladat a gyermekközpontú, szeretetteljes bölcsőde kialakítása, a személyre szóló, differenciált bánásmód alkalmazása.

A gyermekek felvételének rendje:

A gyermek bölcsődébe történő felvételének kérelme önkéntes, a gyermek szülője, törvényes képviselőjének döntése alapján történik. A gyermek bölcsődei felvételét a szülő hozzájárulásával kérheti a védőnő, családgondozó, háziorvos, gyámhatóság is. A gyermek szülője, vagy más törvényes képviselője csak törvényben meghatározott esetekben kötelezhető a bölcsődei ellátás igénybevételére.

A szülők egész évben jelentkezhetnek, és üres férőhely esetén a gyermek felvételre is kerül, amennyiben a feltételeknek megfelel.

A felvétel június végén történik a következő nevelési évre.

A bölcsődei felvételről a bölcsődevezető dönt, a döntésről írásban értesíti a törvényes képviselőt. A fel nem vett gyermekek ”várólistára” kerülnek, tehát az év folyamán kimaradt férőhelyekre bekerülhetnek.

A felvétel elutasításával szemben fellebbezésre van lehetőség, amit a szülő az intézményvezető felé tehet meg, a kézhezvételtől számított 15 napon belül.

Pöttömkuckó Családi Bölcsőde, Pöttömkuckó II. Családi Bölcsőde

 

Cím: 2461 Tárnok, Fő u. 59.

Telefon: +36 (20) 921 3438

Nyitvatartási idő: hétfőtől-péntekig 7.00-17.00 óráig

A családi napközi feladatai:

 • Az egészséges életmód kialakítása. Az egészséges életmód kialakítása során nagy szerepe van az étkezéseknek, a mozgás megszerettetésének.

 • Az érzelmi fejlődés és a szocializáció elősegítése. A gondozás során a mindennapi élethez tartozó alapvető szokásokat sajátíthatja el a gyermek, melyek szerepet játszanak a szocializációjában.

 • A megismerési folyamatok fejlődésének segítése. A tárgyi eszközök, játékok megfelelő kiválasztásával elérhető, hogy azok fejlesszék a gyermekek értelmi képességét, kreativitását. Az együtt játszás során a gyermek megtanul kapcsolatot kialakítani, viszonyulni a társaihoz, megtapasztalja a csoport élményét.

 • A napirend megszervezése. Elsődleges szempont, hogy az igazodjék a gyermekek igényeihez, szükségleteihez. Törekedni kell ugyanakkor a rugalmasságra, hogy lehetősége legyen a változó igényeknek érvényesülni.

 • A napi élet megszervezése. A napi élet megszervezése a játék, mozgás, gondozás, nevelés során valósul meg. A gyermekek legfontosabb tevékenysége kisiskolás korig a játék, amelyen keresztül játékosan tanulhatnak. A játéknak széles körére kerülhet sor a gondozás során. Napi tevékenység a mesélés, versek tanulása, zene hallgatás, séta.

Alapellátáson túli, családi nevelést támogató szolgáltatások:

 • A szülők érdeklődésének megfelelő témáról meghívott szakemberek (pszichológus, védőnő, gyermekorvos, pedagógus) előadást tartanak.

 • Rendezvények szervezése, melyek alkalmazkodnak a néphagyományokhoz, nemzeti ünnepekhez. (Farsang, húsvét, majális, anyák napja, gyermeknap, búcsú, szüret, mikulás, karácsony.)

 • A szülőkkel való jó kapcsolat kialakítása érdekében családi nap (bográcsozás, beszélgetés) és családi sportnap (sorversenyek, labdázás) szervezése.

A gyermekek felvételének rendje:

A gyermek bölcsődébe történő felvételének kérelme önkéntes, a gyermek szülője, törvényes képviselőjének döntése alapján történik.

A szülők egész évben jelentkezhetnek, és üres férőhely esetén a gyermek felvételre is kerül, amennyiben a feltételeknek megfelel.

A felvétel június végén történik a következő nevelési évre.

A családi bölcsődei felvételről a családi bölcsőde koordinátora és a bölcsődevezető dönt, a döntésről írásban értesítik a törvényes képviselőt. A fel nem vett gyermekek ”várólistára” kerülnek, tehát az év folyamán kimaradt férőhelyekre bekerülhetnek.

A felvétel elutasításával szemben fellebbezésre van lehetőség, amit a szülő az intézményvezető felé tehet meg, a kézhezvételtől számított 15 napon belül.

Szociális alapszolgáltatások

 Cím: 2461 Tárnok Fő u. 61.

Telefon: +36 23/387-415

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Nyitvatartási idő: Hétfőtől-csütörtökig: 7.30-16.00 óráig, pénteken: 7.30-14.00 óráig

 

Az idősek nappali ellátása

Az Sztv. 65/F. §) alapján a tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetőséget napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére.

 • az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt,

 • a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet biztosít a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak,

 • biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működjön.

Szolgáltatásaink:

Az ellátást igénybe vevők lehetőségei:

 • napközbeni tartózkodás és étkezés,

 • mosás,

 • fürdés,

 • egészségügyi gondozás keretében vérnyomásmérés,

 • szabadidős programok,

 • hivatalos ügyek intézésének segítése,

 • életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése.

A szolgáltatás településünkön hétköznap 8.00-14.00 óráig, a Tárnok Nagyközség Önkormányzata helyi rendeletében szabályozottan vehető igénybe.

Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás (Szt. 63.§): keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.

A házi segítségnyújtás hozzájárul ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete

 • saját környezetében,

 • életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően,

 • meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.

Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért szakértő végzi el az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát. A gondozási szükséglet vizsgálata keretében meg kell állapítani azt, hogy az ellátást igénylő esetében szociális segítés vagy személyi gondozás indokolt.

Szociális segítés keretében biztosítani kell

 • a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést,

 • a háztartási tevékenységben való közreműködést,

 • a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást,

 • szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését.

 Személyi gondozás keretében biztosítani kell

 • az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását,

 • a gondozási és ápolási feladatok elvégzését,

 • a szociális segítés keretében biztosított feladatokat.

A szolgáltatás igénybevételére a kérelem érkezhet írásban, telefonon, vagy személyesen: a kérelmezőtől, a hozzátartozóktól, a háziorvostól, illetve minden olyan személytől, aki a lakókörnyezetében ellátatlan időst, vagy szociálisan rászorult embert észlel.

A szolgáltatás térítési díját Tárnok Nagyközség Önkormányzata helyi rendeletben szabályozza. Szolgáltatásunk igénybevétele esetén, a személyi térítési díj összege nem haladhatja meg a jövedelem 25 %-át házi segítségnyújtás, 30%-át házi segítségnyújtás és étkezés esetén. A kötelezett által fizetendő személyi térítési díj összegét az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt a megállapodás megkötésekor írásban tájékoztatja. 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:

A szolgáltatást az érdi Szociális Gondozó Központ szerződés keretében biztosítja a tárnoki lakosok részére.

Elérhetőség:

Szociális Gondozó Központ

Cím: 2030 Érd, Topoly utca 2.

Telefon: 23/375-185

Szociális étkezés

Szociális étkezés (Sztv. 62. §) keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt.

Az étkeztetés a lakosság szükségleteinek megfelelően megszervezhető az étel:

 • kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással,

 • elvitelének lehetővé tételével,

 • lakásra szállításával.

A szolgáltatás igénybevételére a kérelem érkezhet írásban, telefonon, vagy személyesen: a kérelmezőtől, a hozzátartozóktól, a háziorvostól, illetve minden olyan személytől, aki a lakókörnyezetében ellátatlan időst, vagy szociálisan rászorult embert észlel.

A jogosultság feltételeit a települési önkormányzat rendeletben szabályozza. A kötelezett által fizetendő személyi térítési díj összegét az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt a megállapodás megkötésekor írásban tájékoztatja. Az étkeztetést térítés ellenében lehet igénybe venni. Ha az étkezésben részesülő személy egészségi állapota indokolja, a szakorvos javaslatára az ellátást igénybe vevő részére a diétás étkeztetés megoldott.  A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál az alábbiakat kell figyelembe venni:

 • a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmét

 • kiskorú igénybe vevő esetén a családban egy főre jutó rendszeres havi jövedelmet.

Az étel higiénikus osztásáról, tálalásáról szociális gondozó gondoskodik munkanapokon 11.00 –13.30 óra között. Az ételhordók, váltóedények biztosítása az ellátást igénybe vevő feladata, és minimum két ételhordóval kell rendelkeznie. Az étel kiszállítását a Tárnoki Köz-Ért Településüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Kft. (2461 Tárnok, Dózsa György út 148.) végzi.

Az ellátáshoz az ételt a Tárnoki Közétkeztetési Kft. (2461 Tárnok, Rákóczi út 78.) biztosítja.

Az étkezés lemondása történhet személyesen, telefonon vagy e-mailben, munkanapokon 8.30-ig. 

Közétkeztetés (iskolai étkeztetés)

Az iskolai étkeztetés igénybe vételéhez a szülőnek/törvényes képviselőnek ki kell töltenie a mellékelt nyilatkozatot, amely a tárnoki II. Rákóczi Ferenc Sportiskolai Általános Iskola honlapjáról is letölthető.

Egyszeri (csak ebéd), illetve háromszori (tízórai, ebéd, uzsonna) étkezés közül lehet választani. Az étkezés fizetése előre történik, a Tárnoki Életfa Szociális Szolgálat által kiállított számla alapján, csekken, vagy utalással.

Ingyenesen étkezhet az a gyermek, aki:

 • érvényes „Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításáról szóló határozattal” rendelkezik,

 • „Nevelésbe vett”.

Az érvényes határozatot minden esetben a szülő/törvényes képviselő köteles bemutatni, illetve a lejárati időt figyelembe véve a hosszabításról gondoskodni!

50 %-os kedvezménnyel étkezhet az a gyermek, aki:

 • 3 vagy több gyermeket nevelő családban nevelkedik,

 • tartós beteg, és erről szakorvosi nyilatkozata van.

A normatív kedvezményre való jogosultság igazolásához szükséges:

 1. kitöltött „szülői nyilatkozat” nyomtatvány az egy háztartásban élő gyermekek számáról; felsőoktatásban nappali tagozaton tanuló gyermek esetében tanulói jogviszonyról igazolás;

 2. szakorvosi igazolás, vagy igazolás tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermekről, amelyet a területileg illetékes Magyar Államkincstár Megyei Igazgatósága ad ki;

 3. „Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításáról szóló”, Önkormányzat által kiadott határozat;

 4. nevelésbe vételről szóló, Vármegyei Kormányhivatal Gyámügyi osztálya által kiadott határozat.

Az igazolást a nyilatkozattal együtt kell benyújtani. Ameddig a kedvezményre jogosító dokumentumok a kérelemhez nem kerülnek csatolásra, addig a gyermek csak a teljes áron megfizetett étkeztetést veheti igénybe! Év közben, ha a kedvezményre való jogosultság nem folyamatos, úgy a köztes időszakban is a teljes árat kell megfizetni. A kedvezmény a benyújtás követő hónap első napjától vehető figyelembe, visszamenőleg nem érvényesíthető!

Az étkezés befizetése előre történik. Amennyiben az étkezés befizetése nem történik meg időben, úgy az ellátást a be nem fizetett időszakra nem biztosított.

Az étkezés lemondását a Tárnoki Életfa Szociális Szolgálatnál, a szülőnek/törvényes képviselőnek kell bejelentenie, elsősorban írásban! E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., sms: 20/530-9331). A délelőtt 8.30 h-ig beérkezett lemondás a másnapi étkezéstől érvényesíthető!

Az étkezés gyakoriságának módosítása (1x, 3x) vagy végleges lemondása csak a következő hónap elejétől lehetséges!

 

Összegzés

Tárnok nagyközség Pest vármegyében, az Érdi járásban, a budapesti agglomerációban található. 

Lakosainak száma: 10 261 fő (2021-ben)

Nagyközségi Önkormányzat

Polgármester: Dr. Lukács László
Alpolgármester: Marozsán József
Jegyző: dr. Jenei-Kiss Gergely

Cím: 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.
Telefon: 06 (23) 387 031

E-mail: titkarsag@tarnok.hu
Internet: http://tarnok.hu/

Ügyfélfogadás: Hétfőn és szerdán 8.15 - 12.00 és 12.30-16.15