BÖLCSŐDE

A Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat szervezeti egysége.
Székhelye: 2461 Tárnok, Honfoglalás u. 3-9
Elérhetősége:
Munkatársak:

A bölcsőde tevékenységét a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt.), a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatiról és működésük feltételiről szóló 15/1998.(IV. 30) NM rendelet, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002 (XII. 18.) Kormányrendelet, a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000.(VIII. 4) SZCSM rendelet, valamint a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000.(VIII. 4.) SZCSM rendelet alapján, mint önálló szakmai egység végzi.
Szolgáltatásunk alapelve és célkitűzése: segíteni a munkájához visszatérő szülőt abban, hogy gyermeke megkaphassa az életkorának megfelelő ellátást, melyet otthon a család biztosítana neki. A szülőt, a családot a szocializáció legfontosabb szereplőjének tartjuk. Bölcsődénk együttműködő partnere kíván lenni a szülőnek a gyermeknevelése során.
Célunk: családias környezetben, szeretetteljes és nyugodt légkör megteremtése a gyermekeknek, akik így biztonságban érezhetik magukat.
Bölcsődénkben az egyik legfontosabb feladat a gyermekközpontú, szeretetteljes bölcsőde kialakítása, a személyre szóló, differenciált bánásmód alkalmazása.

A bölcsőde feladatai (15/1998. (IV. 30.) NM rendelet) 

  • A bölcsődébe felvett gyermekek gondozása-nevelése.
  • A gyermekek harmonikus testi és mentális szükségleteinek kielégítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembe vételével.
  • Derűs légkör biztosítása, a bölcsődébe kerüléssel járó nehézségek megelőzése, ill. csökkentése.
  • A gyermek életkorának, érdeklődésének megfelelő tevékenységek lehetőségét biztosítsa, az önálló aktivitás és kreativitás támogatása.
  • A közös tevékenység során élmények, viselkedési és helyzetmegoldási minták nyújtása, a tájékozódás, a tapasztalatok és élmények feldolgozásának segítése.
  • Egészségvédelem, egészségnevelés, a környezethez való alkalmazkodás és az alapvető higiénés szokások kialakulásának segítése.
  • A veszélyeztetett gyermek segítése érdekében együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal.
  • Konstruktív kapcsolat kialakítása a szülőkkel, gondviselőkkel az egységes nevelési célkitűzések megvalósítása érdekében.

Ellátotti kör, célcsoport

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény értelmében a bölcsődei ellátás alapfeladata a személyes gondoskodás keretein belül a gyermekjóléti alapellátás rendszerén belül biztosítani 20 hetes kortól 3 éves korig a gyermekek napközbeni ellátását, nevelését, gondozását, felügyeletét, étkeztetését.
A szakmai irányítás és ellenőrzés a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. Rendelet 14.§- a (1) bekezdésének b) pontja szerint történik.

A gyermekek felvételének rendje

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 1997. évi XXI. tv 42.§-a alapján a bölcsődébe felvehető minden olyan 3 éven aluli családban nevelkedő kisgyermek, akinek szülei, törvényes képviselői munkavállalás, vagy más ok miatt nem tudják biztosítani a napközbeni gondozást, nevelést. A törvény kiemeli az olyan kisgyermek felvételének szükségességét, akiknek szociális vagy egyéb ok miatt, egészséges fejlődésük érdekében szükséges a bölcsődei gondozás-nevelés.
Bölcsődénkben a kisgyermekek napközbeni ellátását különösen azon gyermekek számára tudjuk biztosítani, akiknek fejlődésük érdekében állandó napközbeni ellátásra van szükségük, akiket egyedülálló vagy időskorú személy nevel, vagy akiknek családjában három vagy több gyermeket nevelnek, akinek a szülője szociális helyzete miatt az ellátásáról nem tud gondoskodni.
A bölcsődei felvétel során előnyben részesítjük azt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, akinek szülője vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.
A gyermek bölcsődébe történő felvételének kérelme önkéntes, a gyermek szülője, törvényes képviselőjének döntése alapján történik. A gyermek bölcsődei felvételét a szülő hozzájárulásával kérheti a védőnő, családgondozó, háziorvos, gyámhatóság is. A gyermek szülője, vagy más törvényes képviselője csak törvényben meghatározott esetekben kötelezhető a bölcsődei ellátás igénybevételére.
A bölcsődei felvételről az intézményvezető dönt egy bizottság segítségével, melynek tagjai azok a szakemberek, akik kapcsolatban állnak az érintett gyermekes családokkal, valamint a fenntartó részéről 1 fő. Ha a bölcsődei jelentkezés során a jelentkező gyermekek száma meghaladja a felvehetők számát, a bölcsődevezető elutasíthatja a jelentkezési kérelmet. A fel nem vett gyermekek”várólistára” kerülnek, tehát az év folyamán kimaradt férőhelyekre bekerülhetnek.
A felvétel elutasításával szemben fellebbezésre van lehetőség, amit a szülő az intézményvezető felé tehet meg, a kézhezvételtől számított 15 napon belül.
A jelentkezés elbírálása után, a beiratkozás során a szülők tájékoztatást kapnak írásban és szóban (első interjú, személyes beszélgetés, szülői értekezlet) a szolgáltatás tartalmáról, a házirendről. A tájékoztatás tartalmazza az ellátás tartalmát és feltételeit, az intézmény által vezetett és az adott gyermekre vonatkozó nyilvántartásokat, valamint az azokba történő betekintés módját; a család és a bölcsőde kapcsolattartásának formáit, a panaszjog gyakorlásának módját, az érdekképviselet működését; az érték és vagyonmegőrzés szabályait; a fizetendő gondozási-nevelési és az étkeztetési térítési díjat. A tájékoztatást követően az ellátásra jogosult gyermek törvényes képviselője megállapodást köt az intézménnyel, melyben nyilatkozik, hogy az általa megadott személyes adatok a valóságnak megfelelnek, s ha abban változás következik be, azt kötelességeként jelzi az intézményvezető felé.

 

ÓVODA

Az első tárnoki óvodát a Dunántúli Közművelődési Egyesület alapította. 1894. december 11-én nyitották meg a Kossuth utcában. Az intézmény 600 négyszögöles telken épült, egy teremmel, melyben olajos padló volt, hosszú asztalok és padok. Délelőtt itt zajlottak a foglalkozások, melyet óvónők tartottak, de az idő többi részét a gyerekek a dajkákkal töltötték. Az udvaron volt egy homokozó, fajátékokkal játszottak, palatáblára rajzoltak, az ételt otthonról hozták. Az óvónőktől verseket, mondókákat tanultak. A templomi káplán és kántor sokat beszélt a gyerekeknek hitről, vallásról, énekeket, misedalokat tanított nekik. Egyre több gyermeket vettek fel, míg 1894-ben 129-en jártak ide, 1907-ben már 219 beíratott kisgyerek volt. Az óvodaépület az 1930-as évek végén teljesen tönkrement, lebontották. A helyén 1941-ben iskola épült, mely 1990-ig iskolaként működött.

A tárnokligeti óvodát magánházból alakították át. Mint gyermekmegőrző hely 1947. július 10-én nyílt meg az MNDSZ patronálása mellett. Kb. 70 gyereket őriztek itt lelkes asszonyok az édesanyák munkaideje alatt. 1950-től óvodává alakult. Ettől az időtől kezdve képesített óvónők látták el a feladatokat.

Az 1970-es években Tárnok lakossága ugrásszerűen megnőtt, (1970-ben 3500, 1980-ban 5500-an éltek itt). Ennek oka Budapest közelsége, a sok munkalehetőség, a viszonylag jó közlekedés, elfogadható ingatlanárak. Ismét új óvodát kellett kialakítani. Erre legalkalmasabbnak, és legolcsóbb megoldásnak a Dózsa György úton álló pártház épületét tartották. Ez az óvoda 1978-ban nyitotta meg kapuit, kezdetben 2, majd három csoporttal működött. Újabb bővítés 2001-ben vált szükségessé, így ez az óvoda már 5 csoportnyi gyermeket tud ellátni.

A Pitypang Tagóvoda 2009. május 11-e óta a Marton utca 1. szám alatt működik. A volt iskola épülete átalakítás és sok-sok csinosítás után fogadja folyamatosan az ide járó gyermekeket és szüleiket. Az önkormányzat, a szülők és a kolleganők rengeteg munkát fektettek abba, hogy minél melegebb, barátságosabb, otthonosabb környezetben töltsék napjaikat a gyermekek. (adat: Fejér Megyei Évkönyv, 1908., Igazgyöngy)

Az intézmény honlapja: Mesevár Óvoda

 

ISKOLA

Településünkön 1720 óta működik elemi iskola. Jelenleg két épületben folyik az oktatás. A Rákóczi úti épületben tanulnak az alsós osztályok, a felsős épület pedig az Iskola utca 1. alatt található.

A II. Rákóczi Ferenc Sportiskolai Általános Iskola jelenleg a Klebersberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerületének fenntartásában működik.

Az iskola honlapja: Tárnoki II. Rákóczi Ferenc Sportiskolai Általános Iskola

Összegzés

Tárnok nagyközség Pest vármegyében, az Érdi járásban, a budapesti agglomerációban található. 

Lakosainak száma: 10 261 fő (2021-ben)

Nagyközségi Önkormányzat

Polgármester: Dr. Lukács László
Alpolgármester: Marozsán József
Jegyző: dr. Jenei-Kiss Gergely

Cím: 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.
Telefon: 06 (23) 387 031

E-mail: titkarsag@tarnok.hu
Internet: http://tarnok.hu/

Ügyfélfogadás: Hétfőn és szerdán 8.15 - 12.00 és 12.30-16.15